...eso que PERDES un día, literalmente, "flasheando" no móbil padiante e patrás, e éntranche gañas de mercar un i- :apple_inc: de esos de 1000€ e mandar todo a 💩 . Ou invadir Polonia 🇵🇱 . Whatever.

E aínda así non sei si erá de esta :blobfacepalm:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!