ao día ➡️

Podes axudar a mellorar as traducións se INFORMAS de fallos/melloras as persoas que traducen. GRAZAS!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!