Follow

...en outra orde de cousas ...hai moitos días que non tiro unha foto a algo :blobthinkingcool: Unha pedra, esas nubes, algo.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!