joder! só se me ocurren cousas personais que escribir aquí 😠 Terei que recurrir a topicazos opensors, surveillance, etc. 

joder! só se me ocurren cousas personais que escribir aquí 😠 Terei que recurrir a topicazos opensors, surveillance, etc. 

joder! só se me ocurren cousas personais que escribir aquí 😠 Terei que recurrir a topicazos opensors, surveillance, etc. 

joder! só se me ocurren cousas personais que escribir aquí 😠 Terei que recurrir a topicazos opensors, surveillance, etc. 

joder! só se me ocurren cousas personais que escribir aquí 😠 Terei que recurrir a topicazos opensors, surveillance, etc. 

joder! só se me ocurren cousas personais que escribir aquí 😠 Terei que recurrir a topicazos opensors, surveillance, etc. 

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!