@gnome , en tuita, informa de cómo reportar bugs en con un vídeo chachi da chavalada de

More info... on tuita :blobthinkingcool:

, on tuita, informa sobre cómo organizar ficheiros en .

Eu sempre pensei que era "pal montón"

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!