Suze Orman Show 🔝🔝🔝 Unha especie de Conselleira de Economía en plan teletenda.

Debería suscribirme (ou algo) a ese show. Non tiña coñecemento, pero trinta segundos que vin neste vídeo invidio.us/watch?v=gvZSpET11ZY son máis que suficientes para convencerme!!! 😅 :blobfacepalm:

O vídeo é do programa de Jon Oliver (btw)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!