Onte un mal nacido matou ducias de persoas en (NZ) :blobsad:

Hai moitos de xeitos de aproximarse ao acontecido. Todas me superan.

Quixera só notar que a nova, no telexornal da noite, foi emitida no minuto 30 do mesmo. Media hora para dicir que un armado fixo unha matanza de musulmans.
NZ non está tan lonxe (misma esfera cultural) e pregúntome por esta decisión:
- xq eran musulmans?
- xq era un nazi (blanco)?

a nova deuse coma un "suceso", non como o de Bataclán (ex.)

antes de esa nova, houbo unha conexión "en directo" con unha reporteira desde o lugar onde hai uns anos atoparon unha nena morta (literal) para dar paso a un vídeo onde se lembraban os casos similares acontecidos en españa nos últimos anos. Unha aproximación morbosa e innecesaria na miña opinión.

De paso puxeron o énfase en que a presunta asesina dos neniños de valencia resulta que era unha "antisistema" que participara no 15M.

Unha nai mata os fillos (presuntamente) e era antisistema. Grazas.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!