Sesións introdutorias a /Linux en

O próximo sábado 18 de maio en horario de 11:00 a 13:30, Bricolabs inicia unha serie de “Sesións introdutorias a GNU/Linux“, onde calquera poderá asistir libremente e aprender desde cero todo o necesario para instalar e utilizar un sistema operativo libre ou mellorar as habilidades sobre este tipo de software.
[...]
Data: 18 de maio
Horario: 11.00 a 13.30 horas
Lugar: museo Domus de A

mancomun.gal/noticias/sesions-

@raivenra

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!