[ACTUALIZADO]

📖 "Los códigos secretos - Simon Singh"

con este vídeo recente "The secret battle of encryption"

📺 peertube.social/videos/watch/1

da . Expón a mesma Historia que o libro.

Ligazón ao artigo:

xosem.gitlab.io/los-codigos-se

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!