Págase a 1.06 que hoxe non vou batir o récord de productividade. Non é moito, pero son cartos seguros :blobfacepalm:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!