" Todos os centros educativos públicos de Galicia terán acceso o vindeiro curso de forma gratuíta á plataforma Office 365 de Microsoft, que inclúe a ferramenta de colaboración Microsoft Teams, beneficiando a máis de 280.000 alumnos e máis de 28.000 docentes que poderán acceder a esta plataforma en galego e español, grazas a un acordo entre a Xunta e Microsoft. "

😡

Só se me ocorre soltar bile en estos momentos.

gratuíta, teñen ghuevos.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!