"A Universidade de Santiago abre, ata o 10 de setembro, o prazo de recepción de imaxes para participar no Certame de "

"Sacar á luz o labor que desenvolven as mulleres na sociedade e desconstruír, na medida do posible, os estereotipos de xénero [...]"

lindeiros.gal/certame-de-fotog

· 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!