estou **intentando** escribir un artigo sobre todo este problema de bloqueo entre instancias, sobre si nazis esto ou aquelo, e estoume metendo nun lío eu soíño 🤦‍♂️ Igual nin chego a publicalo.

A min, que podería estar equivocado, abraiame o claro que o ten a xente.

DESISTO!

tras todo o traballo, paso de meterme nun cristo.

Illar nazis esta moi ben, pero a ver si somos igual de exquisitos coas outras taras que aquí vertemos.

É o un clube privado? Eu enténdoo máis ven ao xeito en que entendo "internet": unha vía de comunicación. Non nos gusta que os ISP filtren, controlen e prioricen qué vai polas SÚAS redes, pero que UN PAR de devs nos guíen polo bo camiño ES BIEN.

Claro, dar servizo a pederastas é unha singularidade cultural (irónico).

Meh!

@antonlopez 😂 hace unos días escuché a

y creí que estaban definiendo el

invidio.us/watch?v=lFxZGW2jZTM

Yo estoy "aquí", así que no se tome despectivamente 😉

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!