bo día! aaaah! aquí, reflexionando sobre cal será o motor do meu día, cal será o obxeto dos meus desvelos:

@xosem o derradeiro, sen dúbida. Bo día compañeiro.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!