bater 7 ou 8 veces co punteiro do rato no canto da pantalla (para acceder a dock)... ate que te das conta que en este ordenador está abaixo 🤦‍♂️

... e ti pensas que o lembro? ... e peor aínda... pensas que me apetece dedicar 5 minutos a ver cómo cambiala de sitio? No way.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!