Falando de **correr**, aquí un dos lugares que tiven sorte de desfrutar o pasado domingo.

Mosteiro de Carboeiro,

... un pouco de contexto

fediverse.blog/~/RexistroDeCor

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!