o @PixelFed :pixelfed: comezou tamén a implementar a tadución :blobcheer:

Teño que pasar polo git do proxecto, pois esto que se ve é de hai moitos meses atrás.

Thanks @dansup 👌

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!