Follow

o @PixelFed :pixelfed: comezou tamén a implementar a tadución :blobcheer:

Teño que pasar polo git do proxecto, pois esto que se ve é de hai moitos meses atrás.

Thanks @dansup 👌

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!