os pronomes en deben ser ben difíciles de colocar oh!

Hoxe dinme nun correo:

esperámoche!

polo menos non me din:

chesperamos! 😅

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!