I went to ride 🚴 a couple of "bergs" this morning. I feel better now. Let's roll the day.

a verdade é que saín sen intención de forzar nada, pero tiña boas sensacións nas pernas hoxe así que subín de pé algún tramo, incluso a última subida fíxna toda co plato grande (sen matarme moito). Estivo ben.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!