xa van chegando as nubes

Aquí a imaxe a esta hora dos dous extremos de

Ao leste (E) nas montañas do Ancares está o ceo clariño; na outra punta oeste (W) vemos a illa de Sálvora, enfronte a Ribeira, con nubes mestas e baixas.

Pero pasarán rápido!! 😉

boa finde a todas!! 😘

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!