hoxe vin pasar dúas nenas (non máis de 15) disfrazadas de instagramers. Pode que simplemente fosen a moda, con zapatillas, medias brancas a media canela, pantalón curto e camisola da misma marca, por casualidade. Pero eu pensei, "vaite! xa lle comeu o miolo a influencer de turno", pois nunha aldea como a miña non é o look habitual. Para o entroido aínda quedan uns meses.

Deume máis ben pena.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!