- "Hola ghose, deseas valorar tu transacción en XXXXX"?

- Non.

esto lémbrame as conversas por teléfono que piden que valores "a atención recibida", non a "**** empresa".

Explicábao ben unha twitstar o outro día. Vouno buscar, porque está posto en palabras EXACTAMENTE o que sinto (e non sei expresar en tres palabras, non son poeta)

conste que non teño twitter eh! só "debo" atender unha conta de empresa, mal que me pese e mal que o fago. Non me vaiades ter polo que non son 😅

Show thread

o seguinte é a "OCU" ou similares sacando o resumo anual de "satisfacción dos clientes"

Show thread

@xosem Yo ya siempre que puedo evito encuestas y valoraciones, por lo mismo que evito facilitar datos: no quiero engrasar máquinas ajenas (y menos gratis). Esa coletilla del capitalismo me parece gratuita, de lo que habla es del diseño de las relaciones públicas, ingeniería social o algo por el estilo, de esa empresa. Y si algo bueno tienen las redes no-libres (no por no ser libres, sino por ser masivas) es que puedes poner a caldo a esa empresa y destaparla públicamente, seguro que él lo sabe.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!