Andaina de Goiás (Lalín). Roteiro con Historia e Natureza.

Como non está a federar o contido correctamente deixo aquí a ligazón directa ao blog fediversado

fediverse.blog/~/RexistroDeCor

e o respaldo habitual no normal

blog.xmgz.eu/andaina-goias-lal

engade a fonte se é do teu interese

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!