"O colectivo pon en marcha unha proposta formativa para iniciarse nas tecnoloxías libres"

corunadixital.gal/o-colectivo-

- Impresión 3D para dummies

- Como facer a túa primeira aplicación Android en Java
- LaTex: de cero a Infinity
- OK Google! Que opinas de pagar para que unha multinacional te espíe na túa casa?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!