EntĂ©rome de que fixeron unha pelĂ­cula con Intemperie, de JesĂșs Carrasco. Novela crĂșa.

blog.xmgz.eu/intemperie-jesus-

Benito Zambrano dirixe, LuĂ­s Tosar como protagonista.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!