Follow

:blobthinkingcool: igual chove un pouco :ablobgrimace: 🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️ 💃 🕺

📍 canto superior esquerdo da península ibérica

@xosem
A choiva é o prezo por uns montes verdes e vivos.

@random @xosem A miña nai foise a vivir a Asturies fai 2 ou 3 anos, é da campiña madrileña, e dígolle moito esa frase cando está triste se non fai sol :)

(Perdón pelos erros, só estou aprendiendo galego...)

@s21 @xosem
Ensínalle ese toot ó teu mestre, que eu non vexo ningún erro.
Choverá, sí, pero en verán estase como Dios á sombra nunha hamaca entre dous carballos. ❤️

@random @xosem este é só o meu terceiro toot en galego... dáme moita vergoña! A mestra xa foise... XD pero o pouco galego que podo falar, quedou.
Qué me recomendas/áis coñecer? As máis veces fun pola costa de Lugo e da Pontevedra/Vigo.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!