"O sábado 26 de outubro de 9 a 14 horas no hotel Los Abetos de Santiago de terá lugar a quinta edición do Day."

[...]enfocada a que nenos e nenas poderá acceder ao mundo da programación con un enfoque lúdico e divertido[...]

mancomun.gal/noticias/quinto-s

vía

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!