... non como esta outra 🙈 , que lle teño que dar unha pensada ao título.

Debería aparecer na próxima actualización como:

- Quitarlle a marca de "novidade" a todo

Por favor, confirme que quere quitar marca de "novidade" a todos os episodios.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!