2019

v├şa

libre. libre.

Un evento centrado na liberdade das persoas e o tremendo potencial que ten a xente cando colabora en proxectos libres. Con propostas e referencias nos sectores do software, a cultura e o coñecemento. Todas as charlas e obradoiros están dirixidos a todos os públicos, cunha linguaxe sinxela e sen tecnicismos.

Programa e horarios en
mancomun.gal/noticias/libreteo

┬Ě 0 ┬Ě 0 ┬Ě 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!