No teu dispositivo tes un que usas moito, disfrútalo, ...pero non está no teu idioma.
- contactas con desenvolvedores
- infórmante de como traducilo
- xunto con outras persoas, tradúcelo
- envíasllo aos desenvolvedores
- agardas un días e...
tes o software no TEU IDIOMA.

Esto é e traballo no ben común

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!