Xosé M.✅ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Xosé M.✅ @xosem
Follow

qué puto horror de tantas fontes externas.
Pido disculpas, hai moito que non a modifico, e nin sabía que tiña todo esto nunha web tan simple

No blog, en wp.com teño moito menos control

mstdn.io/media/VhRpys6SDpNV1aG

· Web · 1 · 0