Boa "experiencia de usuario" hoxe ao utilizar o cliente sobre a rede para VIDEOCHAMADA.

Con "boa" quero dicir:
- víase ben
- non se entrecortaba nin pixelaban video e son
- sin retraso perceptible para manter conversa fluída

Ambos con móbil 4G pero "gama mediobaixa"

👌

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!