e agradecido que estou.

Irei poñendo cousas segundo se me vaian ocurrindo, pero en primeiro lugar . No seu momento (>11 anos) foi a porta de entrada e sempre estarei agradecido.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!