Grazas

un pequeno proxecto que sin embargo ten grande impacto no meu día a día. UI interface simple e amigable e SEN RASTREXOS nin minado

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!