no seu momento o foro de pareceume un pozo de sabidurĂ­a insondable. Grazas.

Non Ă© en si mismo "software", pero vale(me).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!