Comezando a ler , unha recopilación de relatos de "malos malosos" coordinada por (si, o de )

· 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!