bo dia a todas 😘

onte e sempre a misma historia sobre o fomento da e todo eso. O único que se fomentaba onte era o MERCADO da venta de .

Tamén é PERSISTENTE a campaña en contra do libro electrónico e a CONFUSIÓN que se crea na xente ao asimilar con , cando o libro electrónico hai que lelo en , dispositivos deseñados para ler.

Hai >10 anos a min veume dios a ver ao poñer un na miña man. Leo exponencialmente máis

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!