"Малкото Томиджерче бяга и се крие от голямото Томиджерче" - Светко гледа "Том и Джери" като малък.

Днес майстор, който работи у нас, каза "Това, коронавирусът, е смърт. Пуснаха ни го американците. Навсякъде ръсят, защото сме много хора." Реве ми се направо, а нямам какво да си сипя. Мъка.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!