Follow

Noen i / som vet hvor man kan få kjøpt Hi Uni blyanter / ? Trenger noen 2B men ikke søren om jeg finner noen butikker som selger de. :/

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!