Actualizado o artigo que escribín hai unhas semanas sobre

fediverse.blog/~/Contribu%C3%A

coa referencia ao artigo publicado no blog de Signal sobre a protección engadida que están probando para os

signal.org/blog/sealed-sender/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!